MESTSKÝ PARK V KARLOVEJ VSI / PARK SUCHÁ VYDRICA

Bratislava
Autori: Eva Wernerová, Ivana Citarová, Dávid Grega
Spolupráca: Tomáš Pozdech - architekt, autor skateparku a drobnej architektúry
Foto: Tomáš Manina, Tomáš Pozdech, Ivana Citarová

Cieľom návrhu bolo vytvorenie komplexného, funkčne a kompozične atraktívneho parku s dôrazom na pohybové aktivity a oddych. Pôvodný priestor sa javil ako voľná lúka, vhodná pre upustenie fantázie autorov. Pod terénom však ukrývala výrazné obmedzenia v podobe hustej siete vedení inžinierskych sietí. Úlohou bolo vymyslieť koncept, ktorý napriek týmto limitom bude spĺňať aspekty športového parku. Po analyzovaní územia sme vytvorili návrh, ktorý člení priestor na vstupnú – reprezentatívnu promenádu parku umiestnenú pod alejami okrasných čerešní, na aktívnu centrálnu plochu určenú športu, na detskú zónu a na plochu dažďovej záhrady, zachytávajúcu klimatické zrážky v území.