test two

REGISTRÁCIA DIEL CE ZA AR 2023

PREDĹŽENÁ DO 2. MÁJA 2023

 
Vitajte v online prihláške CE ZA AR 2023. Dôkladne si, prosíme, prečítajte nasledovné inštrukcie a pokyny k úspešnému podaniu vašej žiadosti.
 

Podmienky prihlasovania

(1) Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 1.4.2023 do 2.5.2023. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí.
(2) Podmienkou prihlásenia diela je, aby aspoň jeden člen/ členka autorského kolektívu bol/ bola v čase podania prihlášky členom/ členkou Slovenskej komory architektov (SKA).
(3) Prihlásiť je možné iba dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. V prípade, ak ide o dielo s podstatným krajinnoarchitektonickým elementom, lehota na prihlásenie sa predlžuje na 5 rokov. Počet prihlášok nie je obmedzený.
 

Register architektonických diel

Súčasťou online prihlášky do CE ZA AR je registrácia prihlasovaného diela do Registra architektonických diel (RAD), ktorý vedie SKA na webovej stránke komarch.sk. Táto služba je dostupná iba pre povinných členov/ členky SKA (netýka sa dobrovoľných členov/ členky) a poplatok za túto službu je zahrnutý v režijnom poplatku za prihlásenie diela do CE ZA AR.
 

Postup prihlásenia sa do CE ZA AR

(1) Prihláste / registrácia do online systému
REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA: Ak ste sa už v minulosti registrovali, prihláste sa cez e-mail a heslo.
NOVÍ UŽÍVATELIA: Registrujte sa.

(2) Vyplnenie a podanie prihlášky
- do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky prihlasovania, resp. do podania vašej prihlášky.
- po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej prihlášky si budete môcť svoju žiadosť už iba stiahnuť, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

(3) Úhrada režijného poplatku
Súčasťou úspešne zaregistrovanej prihlášky je úhrada režijného poplatku vo výške 70 EUR. Účtovný doklad s variabilným symbolom prihlasovateľ obdrží automaticky po elektronickom podaní prihlášky, na emailový kontakt zadaný pri registrácii do online systému.

(4) Formálna kontrola a prijatie prihlášky
Po formálnej kontrole prihlášky a kontrole úhrady poplatku, bude prihláška prijatá. Podklady uvedené v prihláške budú spolu s priloženým portfóliom postúpené do hodnotiaceho procesu a predložené porote.
 

Zmeny v registrácii prihlášok

Jedinou zmenou aktuálneho ročníka je lehota pre prihlásenie krajinno-architektonických diel. V prípade, ak ide o dielo s podstatným krajinno-architektonickým elementom, lehota na prihlásenie sa predlžuje na 5 rokov.
 
Tešíme sa na Vaše prihlášky, v prípade otázok sme k dispozícii.
 

Kontakty

Soňa WAGNEROVÁ, kontakt pre prihlasovateľov
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413
 
Peter KRAJČOVIČ, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261
 
Oľga MIHÁLIKOVÁ, tajomníčka ceny
mihalikova@komarch.sk, +421 911 443 414