Obnova mestskej plavárne v Trebišove

Trebišov
Autori: Patrik Panda
Foto: Zoltán Kanócz, Vlastimil Slávik, Patrik Panda

Mestská plaváreň v Trebišove, nachádzajúca sa v dotyku s mestským parkom, je objektom, ktorý prešiel obnovou po dlhých rokoch chátrania. Pri maximálnom zachovaní pôvodnej hmoty a sčasti aj funkcií, dostalo toto miesto, na rozmedzí urbánneho a krajinného prostredia nový podnet a bolo znovuzapojené do organizmu mesta. Istá ordinárnosť a strohosť pôvodnej hmoty našla svoj odraz aj v novej definícii vnútorného usporiadania a radenia funkcií. Zapojenie do prostredia, tvoriaceho hranicu medzi mestským a krajinným prvkom je pretavené aj do vonkajšieho vzhľadu objektu a použitých materiálov. Dreva a betónu, naturálneho a umelého.