Prihláška

 
Vitajte v elektronickej prihláške Ceny za architektúru CE ZA AR 2024!
 

PODMIENKY PRIHLÁSENIA

 

NOVINKY:

(1) Možnosť nominovať svoje dielo je od tohto roku otvorená aj pre hosťujúcich architektov*tky, ktorí sú zapísaní v registri hosťujúcich architektov*tiek Slovenskej komory architektov (SKA). Naďalej rovnako platí, že podmienkou prihlásenia diela je, aby aspoň jeden člen*ka autorského kolektívu bol*a v čase podania prihlášky členom*kou SKA (povinný alebo dobrovoľný člen*ka).
(2) Navrhnúť na ocenenie možno dielo, ktoré sa nachádza výlučne na území Slovenskej republiky.
(3) Podmienkou podania návrhu na ocenenie diela je možnosť jeho fyzickej obhliadky porotou.
 

NAĎALEJ PLATÍ:

(4) Prihlásiť dielo je možné v termíne od 2. 4. do 2. 5. 2024. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí. Lehota sa nebude predlžovať.
(5) Prihlásiť je možné iba dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. V prípade, ak ide o dielo s podstatným krajinno-architektonickým elementom, lehota na prihlásenie sa predlžuje na 5 rokov.
(6) Počet prihlášok nie je obmedzený.
 

NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O DIELE:

V tejto časti prihlasovateľ*ka uvedie také údaje súvisiace s dielom, ktoré sa budú zobrazovať na všetkých platformách, ktorými CE ZA AR komunikuje (www.cezaar.tv, presskit pre médiá, sociálne siete, katalóg, dokrútky v TV a pod.). Čo tým myslíme? Napr. ak chcete, aby sme uvádzali iba názov vášho ateliéru, nemusíte už ďalej vypĺňať mená autorov*iek a spolupracovníkov*čok.
Do tejto časti patrí aj stručná anotácia (max. 700 znakov vrátane medzier) v slovenskom a stručná anotácia v anglickom jazyku (max. 700 znakov vrátane medzier). Tento text bude použitý pri ďalšej prezentácii diela.
 

POPRTFÓLIO:

Portfólio je kľúčovým podkladom pre hodnotenie poroty a rozumie sa ním autorský popis: základná charakteristika diela, kontext (vzniku) diela, základné bilančné údaje (plocha pozemku, zastavaná, podlažná, úžitková plocha, obostavaný objem, kapacitné údaje, stavebné náklady a pod.), typické výkresy (napr. architektonická situácia, vybrané pôdorysy, rezy a pohľady a pod.) alebo aj ostatné fotografie, ktoré nie sú súčasťou samostatných podkladov prihlášky nižšie.
Požadovaný jazyk: slovenský alebo český + povinnou súčasťou dokumentu je preklad textu do anglického jazyka.
Formát: PDF A4 na výšku. Počet strán: max. 15. Veľkosť súboru: 15MB.
 

FOTOGRAFIE A ČIAROVÉ KRESBY:

Fotografie vo formáte JPG upravte tak, aby dlhšia strana fotografie mala minimálne 3500 pixelov. Maximálna veľkosť súboru je 15MB. Ľubovoľné čiarové kresby (pôdorysy, rezy, pohľady, situáciu, axonometriu a pod.) nahrávajte vo formáte JPG. Čiarové kresby sú preferované. Rovnako môže ísť aj o scan škice, alebo iný spôsob reprezentácie, požiadavky sú rovnaké ako pri fotografiách. Systém umožňuje vkladanie jednotlivých častí vizuálneho obsahu vo formáte landscape (horizontálne), ale aj portrait (vertikálne).
Pozn.: Rýchlosť nahrávania fotografií a súborov závisí od rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže trvať aj niekoľko minút.
 

AKO PODÁM PRIHLÁŠKU?

 

KROK 1: PRIHLÁSTE SA / REGISTRUJTE SA DO ONLINE SYSTÉMU

Registrovaní užívatelia*ľky: Ak ste sa už v minulosti registrovali, prihláste sa cez váš e-mail a heslo. Noví užívatelia*ľky: Registrujte sa ako nový užívateľ*ka.

KROK 2: VYPLŇTE A ODOŠLITE PRIHLÁŠKU

- do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky prihlasovania, resp. do odoslania vašej prihlášky,
- po dátume uzávierky, resp. po odoslaní vašej prihlášky v elektronickom systéme, už nebude možné vykonať žiadne zmeny,
- nič netlačíte a ani neposielate.

KROK 3: ÚHRADA REŽIJNÉHO POPLATKU

Súčasťou prijatej prihlášky je úhrada režijného poplatku vo výške 70 EUR. Účtovný doklad s variabilným symbolom obdrží prihlasovateľ*ka v potvrdzujúcom emaile o odoslaní prihlášky, na emailový kontakt zadaný pri registrácii do online systému. Poplatok je splatný aj po termíne uzávierky prihlasovania.

ČO NASLEDUJE PO ODOSLANÍ PRIHLÁŠKY?

Po kontrole formálnych náležitostí prihlášky a pripísaní registračného poplatku na účet vyhlasovateľa sa zmení status prihlášky z „odoslanej“ na „prijatú“. Informáciu o tejto skutočnosti obdrží prihlasovateľ*ka emailom. Podklady uvedené v prihláške budú postúpené do hodnotiaceho procesu, a teda predložené porote.
Pozn.: V prípade, ak budú pri formálnej kontrole zistené v prihláške nedostatky, prihlasovateľ*ka bude na túto skutočnosť upovedomená prostredníctvom kontaktných údajov zadaných pri registrácii do online systému.

ÚDAJE Z PRIHLÁŠKY PUTUJÚ DO RAD

Súčasťou online prihlášky do CE ZA AR je automatické uvedenie prihlasovaného diela do Registra architektonických diel (RAD), ktorý SKA vedie na svojej webovej stránke. Táto služba je dostupná iba pre povinných členov*ky SKA (netýka sa dobrovoľných členov*iek a hosťujúcich architektov*tiek) a poplatok za túto službu je zahrnutý v režijnom poplatku za prihlásenie diela do CE ZA AR.
 

Kontakty

Soňa WAGNEROVÁ, kontakt pre prihlasovateľov
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413
 
Peter KRAJČOVIČ, technická podpora
krajcovic@komarch.sk, +421 904 661 261
 
Oľga MIHÁLIKOVÁ, tajomníčka ceny
mihalikova@komarch.sk, +421 911 443 414